ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

TYPE of POLYMER FORM MFI PACKAGING APPLICATION MSDS TDS
R-PP 0403 PELLETS 2-5 g /10min (2.16 kg) BB EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-PP 0910 PELLETS 7-10 g /10min (2.16 kg) BB INJECTION AVAILABLE AVAILABLE
R-PP 2030 PELLETS 12-30 g /10min (2.16 kg) BB INJECTION AVAILABLE AVAILABLE
R-LDPE 0750 PELLETS 0.70-0.80 g /10min (2.16 kg) BB EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-LDPE 0901 PELLETS 0.30-0.40 g /10min (2.16 kg) BB EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-PS 0507 PELLETS 5.5 g /10min (5.00 kg) BB INJECTION AVAILABLE AVAILABLE
R-PAPE PELLETS 2.00 g /10min (2.16 kg) BB INJECTION / EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-HDPE 0203 PELLETS 0.13 g /10min (2.16 kg) BB EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-HDPE 0405 PELLETS 0.45 g /10min (2.16 kg) BB EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-HDPE 0809 PELLETS 0.80 g/10min (2.16 kg) BB EXTRUSION AVAILABLE AVAILABLE
R-ABS PELLETS 20 g /10min (5.00 kg) BB INJECTION UPON REQUEST AVAILABLE
R-SAN PELLETS 60 g /10min (10.00 kg) BB INJECTION UPON REQUEST AVAILABLE
image

Η Κ.ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. για την ανάλυση των πολυμερών διαθέτει δικό της σύγχρονο εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στις αναλύσεις είναι τυπικές μέσες τιμές με βάση την ανάλυση του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απόδοση του προϊόντος από αυτό το έγγραφο. Είναι ευθύνη του αγοραστή να επιθεωρεί και να δοκιμάζει τα προϊόντα μας. Η Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές συλλογής, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των παραγόμενων ανακυκλωμένων υλικών.