ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

TYPE POLYMER FORM BASE COLOR MFI PACKAGING APPLICATION MSDS TDS
POLYPROPYLENE ELS PELLETS BLACK 7-10 (2,16kg) BB INJECTION AVAILABLE AVAILABLE
POLYPROPYLENE PELLETS WHITE / NATURAL / BROWN / BLACK / ON REQUEST 4,3 ± 0,2 g / 10 min 9,22 ± 0,45 g / 10 min 35-45 (2,16 Kg) BB INJECTION / EXTRUSION / BLOW MOLDING/ COMPOUND AVAILABLE AVAILABLE
LD-POLYETHYLENE PELLETS WHITE / NATURAL/ BLUE / BLACK 6,2 ± 0,5 g / 10 min 2,42 ± 0,08 g / 10 min BB EXTRUSION / BLOW FILM/ INJECTION/ BLOW MOLDING AVAILABLE AVAILABLE
HD-POLYTHYLENE PELLETS ON REQUEST 8,9 ± 0,6 g / 10 min BB EXTRUSION / BLOW FILM/ INJECTION / BLOW MOLDING AVAILABLE AVAILABLE
POLYSTYRENE PELLETS WHITE / BLACK / ON REQUEST 5,0 ± 0,4 g / 10 min BB INJECTION / EXTRUSION / COMPOUND AVAILABLE AVAILABLE
ABS PELLETS BLACK / WHITE / ON REQUEST ON REQUEST BB INJECTION ON REQUEST ON REQUEST
SAN PELLETS REGRIND ON REQUEST ON REQUEST BB INJECTION / COMPOUND ON REQUEST AVAILABLE
PVC REGRIND NATURAL / GREY / MIX COLOR - BB INJECTION / EXTRUSION - -

Η Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε για την ανάλυση των πολυμερών συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στις τεχνικές αναλύσεις είναι τυπικές μέσες τιμές με βάση την ανάλυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν υπάρχει εγγύηση για την απόδοση του προϊόντος από αυτό το έγγραφο. Είναι ευθύνη του αγοραστή να επιθεωρεί και να δοκιμάζει τα προϊόντα μας. Η Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές συλλογής, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των παραγόμενων ανακυκλωμένων υλικών.